Všeobecne záväzné nariadenia

36/2014

Dátum zverejnenia: 28.05.2014
Dátum účinnosti: 30.05.2014

VZN č. 36/2014 z 6. 5. 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov

ruší VZN 30/2013

bolo zrušené s VZN 13/2016