Všeobecne záväzné nariadenia

34/2013

Úplné znenie VZN č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov.

dopĺňa VZN 25/2012, dopĺňa VZN 32/2013