Stredisko environmentálnej výchovy

Stredisko environmentálnej výchovy pri mestskej časti Bratislava-Ružinov vzniklo v roku 2004 so zámerom venovať sa výchovno-vzdelávacím a tvorivým podujatiam v oblasti ekologickej výchovy detí aj dospelých. Veľká časť aktivít je zameraná na žiakov základných škôl, s ktorými pracuje formou zážitkového vzdelávania, tvorivých dielní a projektového vzdelávania.

Tvorivé dielne sú určené mladším žiakom a ich témy sú spracované ako výtvarno-dramatické hry, v rámci ktorých sa deti dostávajú do simulovaných situácií, riešia problémy, tvorivo uvažujú, vzájomne spolupracujú. Zároveň si nenúteným spôsobom osvojujú nové informácie. Vlastný zážitok vytvára bližší vzťah k danej téme a je predpokladom toho, že deti svoje poznatky prenesú aj do  konania v každodennom živote.

Žiakom 2. stupňa sú určené projekty zamerané na tie aspekty životného prostredia, ktoré majú súvis s ich bezprostredným životom, vedia si ich teda predstaviť, preskúmať aj  precítiť. Skupiny žiakov z jednotlivých škôl pracujú na projekte počas roka samostatne, priebežne s nimi jednotlivé kroky konzultujú, pri niektorých zadaniach spolu s pedagógmi pomáhame. Vyvrcholením práce je záverečná žiacka konferencia, ktorá sa koná v zasadačke Miestneho úradu. Žiaci tu odprezentujú výsledky svojej práce, majú príležitosť porovnať ich s ostatnými, vzájomne sa inšpirovať. V neposlednom rade sa učia verejne vystupovať pred publikom.

Rovnako dôležité ako vzdelávanie je aj priamy kontakt s prírodou, preto sa v  ponuke SEV nachádzajú turistické vychádzky s odborným výkladom do zaujímavých prírodných lokalít v okolí Bratislavy. Žiaci sa na základe vlastného pozorovania oboznamujú s problematikou ekosystémov, poznávajú faunu a flóru.

 

Každoročne vyhlasuje SEV fotografickú súťaž Ružinovská ekologická fotografia, ktorej poslaním je zamerať pozornosť obyvateľov na svoje bezprostredné životné prostredie a formou dokumentárnej fotografie zachytiť jeho pozitívne aj negatívne stránky. Súťaž si vybudovala stabilný okruh zájemcov, ale každý rok pritiahne pozornosť aj nových fotografov.

Významnou súčasťou  činnosti  SEV je vydávanie publikácií a letákov pre verejnosť. Tieto zachytávajú výsledky žiackych projektov a upriamujú tak pozornosť obyvateľov na najaktuálnejšie aspekty životného prostredia Ružinova.

Veľký úspech má omaľovánka pre deti Pomôžme Bobimu!, venovaná starostlivosti o psíkov, publikácia Ružinov – miesto kde žijem a knižočka Chrobák Tonko zameraná na triedenie odpadu.

Cieľom všetkých aktivít Strediska environmentálnej výchovy je viesť deti a dospelých k pozornému vnímaniu svojho okolia, pretože ono je nielen obrazom nášho života, ale náš život aj ovplyvňuje – a to vo väčšej miere ako sme mnohokrát ochotní pripustiť.