Daň za psa

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný správca dane vyrubuje daň za psa v zmysle VZN č. 26/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov.

 

 • V r. 2019 daňovníci nie sú povinní uhradiť daň za psa na rok 2019 do 31. januára 2019!
 •  Správca dane v priebehu roka zašle každému daňovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane, na základe ktorého daňovník daň uhradí v lehote uvedenej v rozhodnutí.

 

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 26/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach na území mestskej časti  Bratislava - Ružinov je v MČ Bratislava-Ružinov daň za psa od 1.1.2013 upravená nasledovne:

 • Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.
 • Predmetom dane za psa nie je
  a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  b) pes umiestnený v útulku zvierat,
  c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


 •  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
  a) vlastníkom psa alebo 
  b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


 • Sadzba dane je za kalendárny rok:
   a) 40,00 EUR za jedného psa chovaného v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov a  polyfunkčných objektov a v objektoch slúžiacich na podnikanie,
  b) 16,60 EUR za jedného psa chovaného v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a podobne.

 

 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území MČ Bratislava-Ružinov).

 

 • Priznanie k dani za psa podáva daňovník:
  pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
  pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

 • Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

 • Správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

 • Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

 

 • Správca dane poskytne zníženie dane vo výške 50% na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá ku dňu vzniku daňovej povinnosti dosiahla vek 60 rokov, alebo zníženie dane vo výške 50% na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, a táto správcovi dane predloží doklad o základnom výcviku psa vystavený akreditovanou osobou.

Tlačivá

Kontakt:
Hedviga Markuseková
Referát miestnych daní a podnikateľských činností
Tel.č. : +421 2 48284459
E-mail: hedviga.markusekova@ruzinov.sk