Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov je zverejnený na stránke hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné výkresy Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy sú prístupné aj prostredníctvom mapového portálu, ktorý je dostupný na https://mapy.bratislava.sk/ .