Daň za predajné automaty

Mestská  časť  Bratislava - Ružinov  ako  príslušný  správca  dane  vyrubuje  daň  v  zmysle VZN č. 26/2012 z  11.  decembra  2012  o  miestnych  daniach  na  území  mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov

  • Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty prevádzkované na území mestskej časti, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
  • Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
  • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
  • Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov.
  • Sadzba dane za jeden predajný automat je 166 eur za kalendárny rok.
  • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca,v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
  • Daňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu na účely dane, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá predajný automat prevádzkuje, výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu, miesto a dátum začatia a skončenia prevádzkovania predajného automatu.
  • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajný automat prevádzkuje, je povinná na vhodnom a trvale viditeľnom mieste na každom predajnom automate uviesť:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b) výrobné alebo evidenčné číslo predajného automatu,
c) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku predajného automatu.

  

Kontakt:

Referát miestnych daní a podnikateľských činností

P. Tóth  +421 2 48284436, email: peter.toth@ruzinov.sk