Daň za užívanie verejného priestranstva

Mestská  časť  Bratislava - Ružinov  ako  príslušný  správca  dane  vyrubuje  daň  v  zmysle VZN č. 26/2012 z  11.  decembra  2012  o  miestnych  daniach  na  území  mestskej  časti  Bratislava  -  Ružinov.

 • Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti.
 • Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverené do správy mestskej časti a vo vlastníctve mestskej časti.
 • Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré mestská časť prenajala podľa osobitného zákona.
 • Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia na účely obchodu a poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu, stavebné arekonštrukčné práce, umiestnenie kontajnera na stavebný odpad, umiestnenie stavebných zariadení na stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí a prevádzkových výkopov,umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska, užívanie verejného priestranstva na realizáciustavieb podzemných vedení inžinierskych sietí všetkých druhov a vykonávanie ich opráv a údržby,umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií, umiestnenie informačného,reklamného a propagačného zariadenia, umiestnenie skládky, usporiadanie kultúrnych,športových, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí na verejnom priestranstve, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
 • Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 • Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2 .
 • Pri určení dane sa považuje každý začatý kalendárny deň za celý deň a každý aj začatý m 2 plochy osobitne užívaného verejného priestranstva za celý m2.
 • Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
 • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti. Doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v oznámení predloží daňovník správcovi dane najneskôr spolu s oznámením zániku daňovej povinnosti.
 • Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 • Správca dane vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 • Od dane je oslobodené:
 1. kultúrne, športové, kultúrno-propagačné a prezentačné podujatie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
 2. trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu alebo trvalého bydliska, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidlaprepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu
 3. trvalé parkovanie osobného motorového vozidla vo vlastníctve fyzickej osoby v mieste jej trvalého pobytu alebo trvalého bydliska, ktorá sa stará o blízku osobu, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a ktorá je súčasne držiteľom preukazu osobitného označenia vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, a tieto osoby majú spoločný trvalý pobyt alebo trvalé bydlisko.
 • Doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane daňovník správcovi dane spolu s oznámením vzniku daňovej povinnosti.

 

Užívanie verejného priestranstva formou vyhradeného parkovania

Jedným zo spôsobov osobitného užívania verejného priestranstva v zmysle VZN č. 26/2012 je trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska, pričom trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „vyhradené parkovanie").

 • Od 1. januára 2013 je podľa platného VZN č. 26/2012 stanovená len jedna sadzba dane za vyhradené parkovanie vo výške 0,16 eura za 1 m 2 a deň, pričom ročná výška dane za vyhradené parkovanie je v sume 642,40 eur za jedno parkovacie miesto.
 • Mestská časť ako správca dane však poskytne každému daňovníkovi - fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti zníženie dane vo výške 50 %. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Ružinove tak zaplatia daň vo výške 321,20 eur  za vyhradené parkovacie miesto.


Kontakt:  Referát miestnych daní a podnikateľských činností

Anna Schmidt,  tel.: 48284 346, email: anna.schmidt@ruzinov.sk