Putovanie vodnej kvapky

Dramatická hra, v ktorej sa deti dostávajú do simulovaných situácií, sú nútené riešiť problémy, tvorivo uvažovať a vzájomne spolupracovať. Zároveň si nenúteným spôsobom osvojujú nové informácie. Hlavnou témou je kolobeh vody v prírode, zdroje pitnej vody, jej úprava, distribúcia do domácností, čistenie odpadových vôd, ochrana vodných tokov pred znečistením.

kolaz-1-originalkolaz-2-original