Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 27.09.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu zastupiteľstva
 2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2016 (ústne)
  Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava – Ružinov v MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2016 (ústne)
  Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava – Ružinov
 4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I. polrok 2016
  Predkladá: starosta
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
  Predkladá: riaditeľ RŠK, p. o.
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2016
  Predkladá: riaditeľka DD
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2016
  Predkladá: riaditeľka RDS
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2016
  Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov
 9. Návrh schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov kat. úz. Ružinov a v kat. úz. Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, za účelom realizácie stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz", stavby „D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever" a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia", Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: starosta
 10. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 393/XXX/2009 zo dňa 14.10.2009
  Predkladá: Mgr. Pener, zástupca starostu
 11. Návrh na nájom časti pozemku registra „E" KN prac. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za účelom vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske Združenie Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 12. Návrh:
  1. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby: Detské jasle - Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. Trnávka, zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173
  2. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby: Detské jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173
  Predkladá: starosta
 13. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
  Predkladá: Bc. Bajer, predseda komisie KOVZ
 14. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabráneniu nových nedostatkov.
  Predkladá: miestny kontrolór
 15. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá: prednosta
 16. Interpelácie
 17. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o doručení a spôsobe vybavenia petície proti zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 2. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 3. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
  Predkladá: starosta
 4. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a.s. za I. polrok 2016
  Predkladá: riaditeľka Cultusu Ružinov, a. s.
 5. Informácia o hospodárení spoločnosti TVR a RE, s.r.o. za I. polrok 2016
  Predkladá: Ing. Alscher, konateľ TVR a RE, s.r.o.
 6. Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2016
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 7. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2016
  Predkladajú: riaditelia organizácií
 8. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2016
  Predkladá: miestny kontrolór
 9. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 21.6.2016 a 07.07.2016
  Predkladá: prednosta
 10. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia