Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 24.11.2009

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za školský rok 2008/2009
  Predkladá : starosta
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov za školský rok 2008/2009
  Predkladá : starosta
 4. Stanovisko MZ k: Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
  Predkladá : prednostka
 5. Návrh rozpisu prác a časového harmonogramu revitalizácie základných a materských škôl v MČ Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 6. Urbanistická štúdia Mlynské nivy západ
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2009
  Predkladá : prednostka
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ..... /2009 z ... septembra 2009, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá : poslanec PhDr. Guldan
 9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku Ružinovského domova seniorov
  Predkladá : riaditeľka RDS
 10. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku MŠ Bancíkovej 2, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
  Predkladá : riaditeľka MŠ
 11. Návrh kandidátov na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava II na funkčné obdobie rokov 2010 - 2013
  Predkladá : starosta
 12. Správa o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Pivoňková
  Predkladá : miestny kontrolór
 13. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, k.ú. Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch
  Predkladá : prednostka
 14. Návrh na zriadenie výberovej komisie na určenie poradia kandidátov na funkciu riaditeľa RŠK
  Predkladá: starosta
 15. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 16. Interpelácie
 17. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania