Výzva / grantový program

 Grantový program / Výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2014


Zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plnenie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov.

Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu:

            Výzva:   Kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu:

             28. februára 2014

Minimálna a maximálna výška dotácie / grantu:

minimálna výška dotácie / grantu 500 EUR

maximálna výška dotácie / grantu 5000 EUR


Kritéria výberu úspešných žiadateľov o dotáciu / grant:

kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“, obsahová kvalita, zrozumiteľnosť, konkrétnosť podporenej aktivity,
jasná formulácia kvantitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia,
jasná formulácia kvalitatívnych cieľov a výsledkov podporenej aktivity (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia,
explicitné vymenovanie plánovaných aktivít,
jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,
efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom.


Grantový program pre rok 2014 schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 10.12.2013, uznesením č. 396/XXIII/2013 bude vyhlásený formou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie / grantu najneskôr do 30 dní od schválenia v miestnom zastupiteľstve. Výzva bude zverejnená na web stránke mestskej časti a v regionálnych médiách najmenej 30 dní pred termínom na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu.