Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 22.11.2016 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXI. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 22.11.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - zmena poradia bodov v programe
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Bc. Radovan Bajer PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu - program ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Attila Horváth Mgr. Jozef Matúšek    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. - Hlasovanie za vystúpenie občana
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer JUDr. Daniela Šurinová    


   Nehlasovali:

PhDr. Patrik Guldan      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. - hlasovanie za vystúpenie riaditeľky Cultus Ružinov, a.s.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. - doplnenie NU (Dr. Jusko)- predložiť návrh na odvolanie Predstavenstva CULTUS Ružinov, a.s.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Nehlasovali:

MVDr Marián Gajdoš      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. - NU ako celok (doplnené)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Dr. Pavol Jusko Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p. o. za 3. štvrťrok 2016 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ­ solidarita a výnosy z priestupkov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Návrh na vrátenie pozemku registra „C" parc. č. 14790/2 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava ­ Ružinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík


   Proti:

Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Tatiana Tomášková


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Vystúpenie občanov - Hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E" v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz ­ rekonštrukcia" do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. - NU v zmysle materiálu - Alternatíva 1.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C" KN v katastrálnom území Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz ­ rekonštrukcia" a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec ­ Bratislava Prievoz", Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686 - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 6
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík    


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 11.
Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 5
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík    


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Ing. Vladimír Sloboda      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 12.
Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava ­ Ružinov o prenájom pozemkov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová


   Nehlasovali:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 13.
Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava ­Ružinov a mestom Mtskheta - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd Mgr. Attila Horváth Ing. Vladimír Sloboda  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Reinerová) - poskytnutie vyváženého priestoru TVRaRE, s.r.o. všetkým voleným predstaviteľom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

Mgr. Petra Palenčárová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová) - ukončenie pôsobnosti občana v komisii školstva,kultúry a športu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Petra Palenčárová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová) - zrušenie uzn. č. 292/XVI/2016 zo dňa 21.6.2016; vypracovanie "Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry Bratislavy" na podmienky MČ Bratislava-Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Petra Palenčárová      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová) - nominácia PaedDr. Filca do pracovnej skupiny pre tvorbu "Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry Bratislavy"
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd    


   Nehlasovali:

Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Turlík) - požiadať Magistrát hl.m. SR Bratislavy o riešenie dopravnej situácie na Krajnej ul.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová, Dr. Jusko) - návrh na prevenciu kriminality a ochrany majetku občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek Ing.arch. Lucia Štasselová

Záznam zasadnutia