Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 27.05.2008

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na delegovanie zástupcov do orgánov školskej samosprávy materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a základných umeleckých škôl a Centra voľného času Esko
  Predkladá : starosta
 3. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov za rok 2007, záverečný účet
  Predkladá : prednostka
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2007
  Predkladá : riaditeľka RDS
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2007
  Predkladá : štatutárny zástupca RŠK
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2007
  Predkladá : riaditeľka Knižnice Ružinov
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2007
  Predkladá : riaditeľ DD
 8. Návrh na vyradenie hmotného a nehmotného majetku zvereného do správy Domova dôchodcov
  Predkladá : riaditeľ DD
 9. Informovanie o plánovanej výstavbe polyfunkčného objektu SPUTNIK na Sputnikovej ulici - ústne
  Predkladá : starosta
 10. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Trnávka parc. č. 22094/3, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 , do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : „Ing. Vladimír Ambrúz a Alžbeta Ambrúzová, Novackého 5, 821 05 Bratislava 2"
  Predkladá : prednostka
 11. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Trnávka parc. č. 22113/4, druh pozemku : záhrady o výmere 129 m2 , do výlučného vlastníctva „Miriam Cepková, Železná 31, 821 04 Bratislava 2"
  Predkladá : prednostka
 12. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku kat. úz. Trnávka parc. č. 22095/3, druh pozemku : záhrady o výmere 131 m2 , do bezpodielového spoluvlastníctva manželov : „Ing. Bohuslav Štepán bytom Račianska 115, 831 02 Bratislava 3 a Mgr. Adriena Štepánová, bytom Hany Meličkovej 24, 841 05 Bratislava 4"
  Predkladá : prednostka
 13. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  Predkladá : prednostka
 14. Interpelácie
 15. Rôzne

Informatívne materiály

 1. Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a.s., RPV-PS, a.s. a TVRaRE, s.r.o. za rok 2007
  Predkladajú : riaditeľka CULTUSu, a.s., riaditeľ RPV-PS, a.s. a konateľ TVRaRE, s.r.o.
  materiál RPV-PS, a.s. - bude rozdaný na rokovaní MZ
 2. Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN 3/1999 Mestskej časti Bratislava - Ružinov o nakladaní so zvereným majetkom Mestskej časti Bratislava - Ružinov za II. polrok 2007
  Predkladajú : riaditelia organizácií
 3. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2007 v jednotlivých organizáciách zriadených MZ
  Predkladajú : riaditelia organizácií
 4. Informácia o činnosti ÚMK za II. polrok 2007
  Predkladá : MK
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2007
  Predkladá : MK
 6. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá : prednostka

Hlasovania