Všeobecne záväzné nariadenia

14/2016

Dátum zverejnenia: 20.01.2017
Dátum účinnosti: 04.02.2017

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov

ruší VZN 1/2003

doplnené VZN 6/2019