Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 06.10.2015

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z VIII. MZ - pokračovanie, konaného dňa 06.10.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 22.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m.SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. - zmena overovateľa - namiesto p. Palenčárovej p. Jusko
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 22.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m.SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. - hlasovanie o vystúpení obyvateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 22.
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m.SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. - osvojený NU (p. Fondrková)- nesúhlas s VZN, listom požiadať Magistrát o zodpovedanie otázok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 23.
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 23.
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - skúšobné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Martin Pener Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Proti:

Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 23.
Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 5
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Patoprstý
Ing. Katarína Šimončičová      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 24.
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 25.
Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení RŠK - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 26.
Čerpanie rozpočtu RŠK - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 27.
Plán riešenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici a Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu s prístavbou a hotela na Ružinovskej ulici. - doplňujúci NU (p. Jusko)-začať rokovať so SZĽH
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 2
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Dr. Pavol Jusko      


   Proti:

Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 27.
Plán riešenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici a Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu s prístavbou a hotela na Ružinovskej ulici. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko    


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 28.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 28.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 29.
Informácia o stave spoločnosti RPV-PS - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš      


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 30.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom domove seniorov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 31.
Informácia o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní - doplňujúci NU (p. Hrapko, p. Vojtašovič) - predložiť zonam právnych sporov MÚ, SÚ a MDVRR SR, predložiť plán opatrení na sfunkčnenie SÚ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 31.
Informácia o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní - NU ako celku (vrátane doplňujúceho NU - p. Hrapka a Vojtašoviča)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 32.
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 33.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Matúšeka - zmena začiatku rokovania MZ na 9.00 hod.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 7
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Matúšeka - usporiadanie vzťahov k pozemkom v okolí Štrkoveckého jazera, jazera Rohlík, ZŠ V.Dzurillu a hotela
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Bajera - úprava harmonogramu predkladania informáciu o stave RŠK
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Barancovej - informácia o vzdanie sa členstva v KŠKaŠ p. Krivdu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Barancovej - informácia o stave areálov MŠ a ZŠ z hľadiska bezpečnosti
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Tomáškovej - predložiť aktualizáciu Rámcovej zmluvy o spolupráci (ZŠ) a prevádzkového poriadku (ŠA)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Reinerovej - prehľad všetkých objektov MŠ, ktoré prenajímajú priesory ďalším subjektom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko Ing. Peter Turlík    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Reinerovej - pravidlá na sobášenie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Turlík    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Reinerovej - informácia o postupe prác na riešení bývalého OD Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Lazík      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Fondrkovej - vyčísliť dopad jednotlivých alternatív riešenia situácie v RP VPS na rozpočet MČ Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 35.
Rôzne - NU p. Tomáškovej - predložiť zoznam nájomných zmlúv na bilboardy a inú externú reklamu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 35.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek  

Záznam zasadnutia