Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 03.11.2015

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z X.MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 03.11.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - schválenie programu podľa pozvánky
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov za školský rok 2014/2015 a to : - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava ­ Ružinov za školský rok 2014/2015 a to : - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh ­ Všeobecne záväzné nariadenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Ružinov - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU-v zmysle materiálu (osvojené znenie VZN)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. ..../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava - Ružinov - NU-v zmysle materiálu (osvojené znenie VZN)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015 - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovanie za vystúpenie občanov (p. Miklovičová, Fillová,Guľko)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Mgr. Jozef Matúšek    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovanie za vystúpenie občanov (p. Herceg, Mikulecká)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácie, k 30.9.2015 - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Informácia o stave spoločnosti RPV-PS - doplňujúci NU (Ing. arch. Štasselovej)-pripraviť prehľad stánkov na trhovisku Miletičova, zmluv a podmienok, preveriť fungovanie herne na trhovisku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Informácia o stave spoločnosti RPV-PS - Uznesenie ako celkok (v zmysle materiálu doplnené o NU Ing.arch. Štasselovej)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko


   Nehlasovali:

Ing. Anna Reinerová      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - doplňujúci NU (predložený Mgr. Fondrkovou)-nepokračovať v rokovaní o dodatku, opätovne rokovať o novom znení, pripraviť relevantné podklady k porovnaniu jednotkových cien za výkony obdobného typu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - doplnenie NU (predložený Mgr. Lazíkom)-úprava výšky nájomného, uprava doby nájmu, úprava splátok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - doplňujúci NU (predložený Ing. Drozdom a Bc. Bajerom)-zmena doby nájmu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 14
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 12.
Správa o výsledku dodržiavania zákona č. 552/2003 Zb. o výkone prác vo verejnom záujme na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 13.
Čiastková správa (2) o výsledku kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - NU-v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Rôzne - hlasovanie o vystúpení občanov (p. Miklovičová, Dragún, Nemčeková, Herceg)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 16.
Rôzne - hlasovanie o vystúpení občanov (p. Nemčeková)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Turlík)- zorganizovať stretnutie občanov,investora,MČ v prípade prenájmu pozemku na Trnávke-Na Križovatkách
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Turlík)- vyzvať vlastníka budovy na Pavlovičovej (torzo budovy bývalej MŠ) na zabezpečenie objektu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Reinerová) - doplniť prehľad o obecných objektoch , ktoré bývali MŠ, o ich využití v súčasnosti
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PhDr. Guldan, Ing. Patoprstý)-presun začiatku rokovania MZ na 14.00 hod.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek    


   Nehlasovali:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (PhDr. Guldan)-vyhlásenie poslancov MČ-riešenie vzťahu štátnej stavebnej správy a obce vo veci stavebného úradu-odčlenenie SÚ od obcí
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Matúšek Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Mgr. Fondrková) - porovnanie piatich najviac vykonávaných prác RP VPS pre MČ a porovnanie ich cien aspoň so štyrmi inými MČ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Mgr. Fondrková) - vykonať kontrolu všetkých platných zmlúv v RPVPS s dopadom na náklady a výnosy
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (D.Pekár)- návrh na odvolanie konateľa TVR a RE Ing. Alschera
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 10
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík  


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Ing. Slavomír Drozd PhDr. Patrik Guldan
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík


   Nehlasovali:

Mgr. Jozef Matúšek      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Sloboda) - doplniť do IM o ZŠ a MŠ - počet prijatých/neprijatých detí do MŠ z Ružinova a mimo Ružinova, detí mladších ako 3 roky
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý) - zvolať verejné zhromaždenie k téme "Ružinovská radiála"
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 16.
Rôzne - NU (JUDr. Vojtašovič) - predložiť poslancom návrh rozpočtu do 20.11.2015 a zvolať stretnutie za účelom jeho prerokovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 16.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Jozef Matúšek  


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      

Záznam zasadnutia