Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 03.04.2012

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z X. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 03.04.2012Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - doplnenie programu o 3 body
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 4
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 5
Návrh na vyradenie DHM na ZŠ Ostredková 14 v Bratislave - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 6
Návrh na prerokovanie Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava II podľa § 28 ods. 1 zákona o prokuratúre v znení neskorších predpisov - podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 1/2007 o miestnych daniach - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 7
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora k prijatiu VZN č. 6/2011 z 8.11.2011, ktorým sa upravujú podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 8
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č.24/II/2011 zo dňa 08.02.2011 a na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov, do vlastníctva spoločnosti dom t&d, s.r.o., so sídlom Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava 2 - vystúpenie zástupcu spoločnosti
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


Číslo hlasovania: 9
Koncepcia rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Šmilňák      


Číslo hlasovania: 10
Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v Knižnici Ružinov - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Šmilňák      


Číslo hlasovania: 11
Návrh na stanovanie platu starostovi Mestskej časti Bratislava Ružinov - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko JUDr. Daniela Šurinová    


   Nehlasovali:

Ing. Pavol Šmilňák      


Číslo hlasovania: 12
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 13
Rôzne - vystúpenie obyvateľa MČ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Valko    


   Proti:

Ing. Günther Furin      


   Zdržali sa:

 Jozef Ošlejšek JUDr. Daniela Šurinová    


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Tatiana Tomášková


Číslo hlasovania: 14
Rôzne - a) Byt v objekte MŠ Šťastná (predkladá Mgr. Pener)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 15
Rôzne - b) Návrh na zaradenie objektov Cvernovky do Zoznamu evidovaných pamatihodností MČ (predkladá PhDr. Guldan)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko  Robert Muller
Mgr. Martin Pener      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián Ing. Katarína Otčenášová
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

 Jozef Ošlejšek Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 16
Rôzne - c) Passport odpadových košov (predkladá Ing. Šmilňák)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:

Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Michal Kocián  Robert Muller Mgr. Martin Pener
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár Ing. Peter Valko


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 17
Rôzne - d) Vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu dvoch pavilónov v MŠ Bancíkovej (predkladá JUDr. Šurinová)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Peter Hrapko Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

 Jozef Ošlejšek Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 18
Rôzne - e) Passport reklamných zariadení (predkladá Ing. Tomášková, Mgr. Buocik)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 19
Rôzne - zaverečná prezentácia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková  


   Proti:

 Martin Barkol Mgr. Viktória Jančošeková Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda


   Zdržali sa:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Peter Hrapko Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko    

Záznam zasadnutia