Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 01.03.2013

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XVII. MZ MČ Bratislava, konaného dňa 01.03.2013Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - overovatelia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - návrhová komisia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - doplnenie programu o nový bod pod č. 6
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 4
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program ako celok
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 5
Návrh na 1. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 - zmätočné hlasovanie
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 6
Návrh na 1. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 - pozmeňujúci návrh - Mgr. Jančošeková
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


   Zdržali sa:

Mgr. Boris Cehlárik Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 7
Návrh na 1. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2013 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 8
Urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy - západ - zmena uznesenia MZ č. 522/XXXIX/2010 v bodoch C. a D. - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Zdržali sa:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 9
Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka, Krajná - Bočná, potrebné k poskytnutiu dotácie - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 10
Vyjadrenie k obstarávaniu Územného plánu zóny Trnávka - Stred, potrebné k poskytnutiu dotácie - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Boris Cehlárik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik      


Číslo hlasovania: 11
Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 12
Návrh Štúdie riešenia parkovania v Mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Nehlasovali:

Mgr. Viktória Jančošeková      


Číslo hlasovania: 13
Návrh na prevod vlastníctva transformačnej stanice na Vietnamskej, do vl. "Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava", z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 14
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 15
Rôzne - vystúpenie obyvateľov
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan    


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko Ing. Ján Junas    


Číslo hlasovania: 16
Rôzne - vystúpenie obyvateľov
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Eulália Ižová Ing. Katarína Otčenášová  


Číslo hlasovania: 17
Rôzne - a) Aktuálny stav reklamných plôch na území MČ - (Ing.Tomášková)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

 Robert Muller      


Číslo hlasovania: 18
Rôzne - b) Rekonštrukcia školských športových areálov - (Mgr. Buocik)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

 Robert Muller      


Číslo hlasovania: 19
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik Mgr. Boris Cehlárik MUDr. Vladimír Ferjenčík
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Michal Kocián
Ing. Katarína Otčenášová  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková  


   Proti:

 Martin Barkol Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Mgr. Martin Pener


   Zdržali sa:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Ján Junas  Robert Muller JUDr. Daniela Šurinová


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      

Záznam zasadnutia