Všeobecne záväzné nariadenia

7/2009

Dátum zverejnenia: 01.03.2009
Dátum účinnosti: 01.03.2009

O bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.