Všeobecne záväzné nariadenia

2/2015

Dátum zverejnenia: 11.03.2015
Dátum účinnosti: 11.03.2015

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred