Voľné pracovné miesta

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
Právnik na oddelení právnych služieb
mestskej časti Bratislava-Ružinov


Miesto výkonu práce:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, oddelenie právnych služieb

Náplň práce:

 • kompletná právna agenda mestskej časti

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • eventuálne pracovné referencie
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požiadavky na zamestnanca

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor právo
 • počet rokov praxe: 2
 • osobnostné predpoklady a zručnosti: minimálne dvojročná prax v odbore (viacročná prax, prax advokátskeho koncipienta alebo prax v advokácii výhodou), samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie, bezúhonnosť, ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Benefity:

 • možnosť profesijného a odborného rastu
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • sociálna politika – príspevok na stravovanie

 

Termín nástupu:
1. 10. 2019

 

Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk, a to v termíne do 16. 9. 2019.
Vybraní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na výberové konanie.

 

________________________________________________________________________

 


V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
Referent Odboru životného prostredia
mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referent Odboru životného prostredia


Miesto výkonu práce:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, odbor životného prostredia

Rámcová náplň práce:

 1. spracovanie koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia mestskej časti podľa jednotlivých zložiek v nadväznosti na koncepcie rozvoja mesta, susedných mestských častí i príslušných štátnych a rezortných orgánov podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,
 2. usmerňovanie a kontrola dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti,
 3. spracovanie a návrhy VZN mestskej časti súvisiace s tvorbou, údržbou, ochranou prírody a krajiny a pripomienkovanie návrhov na VZN hlavného mesta,
 4. vydávanie rozhodnutí na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
 5. riešenie výrubových konaní určených Okresným úradom (iné mestské časti),
 6. vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ŠD
 7. spracovanie odborných stanovísk k zámerom a správam o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP,
 8. spracovanie odborných stanovísk k ÚPD, PD k podnikateľským zámerom z hľadiska ochrany ŽP podľa uvedených zložiek,
 9. spracovanie stanovísk pre žiadosti z grantov a eurofondov pri revitalizácii parkov a sídliskovej zelene,

10. spracovanie návrhov ochrany na zlepšenie životného prostredia v jednotlivých zložkách životného prostredia vyplývajúcich zo Štatútu hl. m. SR Bratislavy,

11. príprava stanovísk k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám,

12. poradenstvo a konzultácie v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

13. riešenie podnetov od občanov mailom, telefonicky, pri osobnej návšteve úradu,

14. vykonávanie ohliadok v procese výrubových konaní,

15. zadávanie požiadaviek na riešenie dodávateľskej firme,

16. spracovanie náhradných výsadieb v uvedených lokalitách-koncepcia riešenia revitalizácie.

17. spracovanie objednávok, faktúr.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, preferuje sa špecializácia v odbore záhradníctvo, krajinne inžinierstvo
 • odborná prax, prax vo verejnej správe výhodou
 • znalosť zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
 • odborná spôsobilosť v rámci zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita
 • ovládanie PC na používateľskej úrovni so znalosťou word, excell
 • znalosť AutoCad a GIS výhodou

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Životopis

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas MD

Ponúkaný plat:
Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Benefity:

 • možnosť profesijného a odborného rastu
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • sociálna politika – príspevok na stravovanie

Termín nástupu:
Dohodou (začiatok mesiaca október)


 ________________________________________________________

 

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
Údržbár a záhradník v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie
 • Vyššie odborné vzdelanie
 • Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Drobné opravy v interiéry jaslí
 • Záhradné práce v areály jasieľ

Druh pracovného pomeru:

 • Dohoda o vykonaní práce

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa alebo seniora
 • samostatnosť
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu:  od 16.9. 2019 alebo dohodou


Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 30. 8. 2019

 

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky  alebo osobne do podateľne na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

 

______________________________________________________________________

 

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008

alebo

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

 

Možnosť nástupu:  od 1. 12.  2019 alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15.11. 2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky alebo osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

 

______________________________________________________________________

 

 

Názov školy: Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16

 

Náplň práce: učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie (učiteľ I. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka nemeckého jazyka (učiteľ II. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka informatiky (učiteľ II. stupňa)

Náplň práce: učiteľ/-ka fyziky a techniky (učiteľ II. stupňa)

 

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú

Požiadavky na zamestnanca: VŠ vzdelanie II stupňa ukončené v danom odbore

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe):

Ponúkaný plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov v závislosti od dĺžky praxe

Miesto práce: Drieňová 16, 821 03 Bratislava

Termín nástupu: 26. 8. 2019

Inštrukcie pre uchádzačov: štruktúrovaný životopis zaslať na zsdrienova@centrum.sk

 

______________________________________________________________________

 
Názov školy: Materská škola, Prešovská 28

Náplň práce: učiteľ/-ka MŠ

 

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú

Požiadavky na zamestnanca: Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie predškolská pedagogika

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno

Ponúkaný plat: od 800,00 €/mesačne (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej pedagogickej praxe)

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: Pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť 

Kontakt a ďalšie informácie: riaditelka.mspresovska@gmail.com

 

______________________________________________________________________

 
Názov školy: Základná škola Nevädzová 2

Náplň práce: učiteľ/-ka pre primárne vzdelávanie

Náplň práce: vychovávateľ/-ka

Náplň práce: učiteľ/-ka anglického jazyka

Náplň práce: učiteľ/-ka fyziky

 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa s príslušnou aprobáciou, stredoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo

Pozícia vhodná pre absolventa

Ponúkaný plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov v závislosti od dĺžky praxe

Miesto vykonávania práce: ZŠ Nevädzová 2, Bratislava

Termín nástupu: 23. 8. 2019

Bližšie informácie na t.č. 43 63 48 01, 0905 703 281

 

______________________________________________________________________

Názov školy: Základná škola, Borodáčova 2 

Náplň práce: vychovávateľka ŠKD - práca s deťmi v školskom klube detí

Rozsah úväzku: 100%
Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. 
Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno
Ponúkaný plat: podľa platných taríf  pre pedagogických zamestnancov
Miesto práce: Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Termín nástupu: 1. 9. 2019
Informácie pre uchádzača a kontakt:

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.,     02/43 63 08 96, riaditel@borodacova.sk

Mgr. Gajdošová Anna,  02/43 63 09 04, gajdosova@borodacova.sk

 

______________________________________________________________________

  

Názov školy:  Základná škola, Vrútocká 58

Náplň práce: pedagogická práca – učiteľ/-ka 1. stupňa

 

Druh pracovného pomeru: doba určitá

Požiadavky na zamestnanca: VŠ vzdelanie kvalifikácia pre 1. stupeň ZŠ

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe):  áno

Ponúkaný plat:  základný plat absolventa 759€ + príplatky

                             základný plat samostatného pedagóga 828,50€ + príplatky 

Miesto práce: Základná škola, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: zsvrutocka@pobox.sk, 02/ 43 293 722

 

 ______________________________________________________________________

 
Názov školy:  Základná škola, Vrútocká 58

Náplň práce: pomocná sila v kuchyni

 

Druh pracovného pomeru: doba neurčitá

Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie základné

Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe): áno

Ponúkaný plat:  624€ + príplatky

Miesto práce: ŠJ na Vietnamskej ulici Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Informácie pre uchádzača: zsvrutocka@pobox.sk, 02/ 43 293 722 alebo  02/43 42 37 15

 

 ______________________________________________________________________

 

Názov školy: Materská škola Pivonková 9

 

Naplň prace: kuchárka

 

Druh prac. pomeru: trvalý

Požiadavky: vyučená v odbore kuchár

Práca vhodná pre absolventov: áno

Plat: platové zaradenie podľa platných platových tarifov

Miesto prace:  alokovane pracovisko Astrová 5 Bratislava

Termín nástupu: 1. 9. 2019

Kontakt: aca.sykorova@gmail.com

 

______________________________________________________________________

Názov zariadenia: Materská škola/ Školská jedáleň, Šťastná 26 

 

Pracovná pozícia: pomocná sila do kuchyne

 

Náplň práce: čistiace a pomocné práce v kuchyni, rozkladanie jedál a obsluha pri stoloch

Pracovný čas: 7 - 15 hod.

Kontakt: jedalenstastna@gmail.com