Voľné pracovné miesta

________________________________________________________________________________________________


Interný právnik na oddelení právnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov


Miesto práce

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok

Termín nástupu

 • január 2020 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
komplexná právna agenda mestskej časti spočívajúca najmä:

 • v právnom zastupovaní mestskej časti v súdnych sporoch,
 • v podávaní návrhov a žalôb v civilnom procese, v podávaní návrhov na exekučné konania a v prihlasovaní pohľadávok do konkurzného konania,
 • v právnom posudzovaní a v pripomienkovaní zmlúv a iných právnych dokumentov,
 • v príprave právnych stanovísk a usmernení pre dotknuté útvary mestskej časti,
 • v tvorbe všeobecne záväzných nariadení, smerníc a interných právnych predpisov,
 • vo vedení správnych konaní a priestupkových konaní v postavení správneho orgánu,
 • v príprave materiálov do porady vedenia, miestnej rady a do miestneho zastupiteľstva,
 • vo vybavovaní žiadostí o poskytnutie predbežnej právnej ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka,
 • vo vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • v právnom poradenstve pre jednotlivé odbory miestneho úradu,
 • v monitorovaní aktuálnej legislatívy vo vybranej oblasti a v jej aplikovaní do zverenej agendy,
 • v plnení ďalších úloh súvisiacich s právnou agendou podľa pokynov nadriadeného.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od seniority uchádzača a od dĺžky započítateľnej odbornej praxe,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3 % z hrubej mzdy
 • možnosť priznania polročných a koncoročných odmien v závislosti od dosiahnutých výsledkov práce
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy,

Informácie o pracovnom pohovore
K žiadosti priložte:

 • profesijný štruktúrovaný životopis, eventuálne pracovné referencie,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk, a to v termíne do 08.11.2019.
Vybraní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na pracovné pohovory.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
 • odbor právo
 • Počet rokov praxe

Na obsadzovanú pozíciu môže byť prijatý aj absolvent.
Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax advokátskeho koncipienta, prax v advokácii alebo prax na obdobnej pracovnej pozícii v samospráve alebo v štátnej správe výhodou,
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie, bezúhonnosť,
 • ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou.

_____________________________________________________________________________________________

Fyzioterapeut
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ihneď

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zabezpečuje preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť klientom zariadenia s uplatňovaním najnovších poznatkov modernej fyzioterapie, získava kladný postoj chorého k vyšetreniam a liečbe
 • vykonáva úkony liečebnej telesnej výchovy a to individuálne aj v skupinách, nácvik chôdze nácvik k sebaobsluhe klientov a nácvik denných činností
 • konzultuje so zdravotným personálom a vykonáva všetky formy klasickej a reflexnej masáže
 • počas výkonu práce pozoruje zdravotný stav obyvateľov a o svojich pozorovaniach informuje vedúcu sestru
 • vykonáva zácvik na predpísaných ortopedických pomôckach a prístrojoch
 • vytvára vhodným psychologickým prístupom k chorému podmienky na dosiahnutie jeho spolupráce
 • inštruuje chorých, zdravotníckych pracovníkov a členov rodiny o vykonávaní cvičení, rôznych druhov polohovaní a o otázkach denného režimu
 • v rámci liečebno – rehabilitačného procesu pomáha pri kŕmení klientov a tým zabezpečuje inštruktáž a nácvik seba obslužných činností
 • pri svoje práci vykonáva sústavne zdravotnú výchovu
 • spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na úseku
 • podľa pokynov nadriadeného vykonáva aj iné práce súvisiace s činnosťou rehabilitačného pracovníka

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • Podľa zákona č.553/2003 a nariadenia vlády č.578/2009

Informácie o výberovom konaní
Uchádzačov žiadame o zaslanie profesného životopisu e-mailom. Vybraných uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať telefonicky.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

 • fyzioterapeut

Pozícia je vhodná pre absolventa

 • Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborné vedomosti a praktické zručnosti v starostlivosti o mobilných aj imobilných klientov, pozitívny vzťah k seniorom, požadujeme čistý register trestov.

Kontaktná osoba: 
PhDr. Iveta Grznárová
Tel.: +421243339045

______________________________________________________________________________________________

Opatrovateľ/ka klientov v teréne - mestská časť Ružinov
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 


Miesto práce

 • Ružinov

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu

 • ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Opatrovateľská starostlivosť o mobilných a imobilných klientov v teréne v domácnosti v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 707 - 780 €

Zamestnanecké výhody, benefity

 • gastrolístky,
 • týždeň dovolenky naviac,
 • 2xročne odmeny
 • pravidelá valorizácia mzdy
 • ubytovanie v garsónke

Informácie o výberovom konaní

 • Uchádzačov žiadame o zaslanie profesného životopisu e-mailom.
 • Opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín je podmienkou alebo stredná zdravotná škola odbor sanitár.
 • Požadujeme hygienické minimum t.j. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť na prácu s potravinami a pokrmami (žiadosť o vydanie osvedčenia podaná dňom nástupu).
 • Vybraných uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať telefonicky.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

 • zdravotné, opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín

Pozícia je vhodná pre absolventa

 • Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Svedomitý, zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci, slušné správanie a komunikácia, bezúhonnosť.
Odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnnosti v starostlivosti o mobilných aj imobilných klientov, pozitívny vzťah k seniorom.


Kontaktná osoba: 
PhDr. Iveta Grznárová
Tel.: +421243339045

________________________________________________________________________________________________

Opatrovateľ/ka klientov v zariadení Domov dôchodcov
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 


Miesto práce

 • Ružinov

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu

 • ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Komplexná opatrovateľská starostlivosť o mobilných a imobilných klientov v zariadení - kŕmenie, osobná hygiena, kúpanie, prebaľovanie, polohovanie, asistencia pri úkonoch sebaobsluhy, sprevádzanie, integrácia klientov do bežného života a spoločenského diania, komunikácia s klientom, podpora samostatnosti.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 805 + príplatky za sviatky, nočné, soboty, nedele

Zamestnanecké výhody, benefity

 • ponúkame ubytovanie na ubytovni,
 • strava v zariadení,
 • týždeň dovolenky naviac,
 • preplácanie nadčasov
 • príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, aj za nočnú prácu
 • 2x ročne odmeny
 • pravidelná valorizácia mzdy
 • preventívna zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Uchádzačov žiadame o zaslanie profesného životopisu e-mailom. Opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín je podmienkou alebo stredná zdravotná škola odbor sanitár.
Vybraných uchádzačov budeme na osobný pohovor pozývať telefonicky.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

 • zdravotné, opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín

Pozícia je vhodná pre absolventa

 • Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Svedomitý, zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci, slušné správanie a komunikácia, bezúhonnosť.
 • Odborné vedomosti a praktické opatrovateľské zručnosti v starostlivosti o mobilných aj imobilných klientov, pozitívny vzťah k seniorom.
Kontaktná osoba:
PhDr. Iveta Grznárová
Tel.: +421243339045

_______________________________________________________________________________________________

Praktická sestra (zdravotnícky asistent)
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 


Miesto práce

 • Pažítková 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok

Termín nástupu

 • ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Poskytuje v prípade potreby kvalifikovanú prvú pomoc
 • Sleduje fyziologický a duševný stav chorých
 • Pripravuje a podáva ordinované lieky
 • Predchádza vzniku dekubitov
 • Odoberá biologický materiál na vyšetrenie, zodpovedá za jeho označenie a odoslanie
 • Zodpovedá za správne zabezpečenie diét, manipuláciu so stravou
 • Zabezpečuje a uskutočňuje práce spojené s prijímaním, prepustení, hospitalizáciou a úmrtím klienta
 • Pracuje so zdravotnou dokumentáciou klienta, zabezpečuje dispenzárne vyšetrenia

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 940 + príplatky za sviatky, nočné, soboty, nedele

Zamestnanecké výhody, benefity

 • ponúkame ubytovanie na ubytovni,
 • strava v zariadení,
 • týždeň dovolenky naviac,
 • preplácanie nadčasov
 • príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, aj za nočnú prácu
 • 2x ročne odmeny
 • pravidelná valorizácia mzdy
 • preventívna zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, zasielajte na adresu zariadenia alebo e-mailom. Vo svojom životopise uveďte, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Domov dôchodcov pre účely sprostredkovania zamestnania podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení.

 • Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

 • praktická sestra, zdravotnícky asistent, ošetrovateľstvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • SZŠ - zdravotnícky asistent (praktická sestra)
 • Samostatnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita.
 • Prax v zariadení pre seniorov výhodou.

Kontakt

 • Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Grznárová
 • Tel.: +421243339045

_______________________________________________________________________________________________


Zdravotná sestra, Lieková sestra
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 


Miesto práce

 • Pažítková 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu

 • ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • • Vedenie skladovej evidencie liekov
 • • Príjem liečiv z lekárne
 • • Dávkovanie liekov pre klientov
 • • Vypracovanie požiadaviek na zabezpečenie chýbajúcich liekov
 • • Vedenie predpísanej evidencie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 580,00 - 1050,00 (podľa výšky úväzku)

Zamestnanecké výhody, benefity

 • stravovanie v zariadení,
 • týždeň dovolenky naviac
 • odmeny

Informácie o výberovom konaní
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, zasielajte na adresu zariadenia alebo e-mailom. Vo svojom životopise uveďte, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Domov dôchodcov pre účely sprostredkovania zamestnania podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení.

 • Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • ošetrovateľstvo, zdravotná sestra, lieková sestra

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita.
 • Prax v zariadení pre seniorov výhodou.


Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Grznárová
Tel.: +421243339045

_______________________________________________________________________________________________

Zdravotná sestra
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 

Miesto práce

 • Pažítková 2, Bratislava

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok

Termín nástupu

 • ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s najnovšími zásadami a poznatkami v starostlivosti o chorých
 • Poskytuje v prípade kvalifikovanú prvú pomoc
 • Zúčastňuje sa na lekárskych vizitách, zabezpečuje plnenie ordinácie lekára
 • Sleduje fyziologický a duševný stav chorých
 • Pripravuje a podáva ordinované lieky
 • Predchádza vzniku dekubitov, podieľa sa na liečebnej rehabilitácii
 • Odoberá biologický materiál na vyšetrenie, zodpovedá za jeho označenie a odoslanie
 • Zodpovedá za správne zabezpečenie diét, manipuláciu so stravou
 • Zabezpečuje a uskutočňuje práce spojené s prijímaním, prepustení, hospitalizáciou a úmrtím klienta
 • Pracuje so zdravotnou dokumentáciou klienta, zabezpečuje dispenzárne vyšetrenia

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • 1040 + príplatky za sviatky, nočné, soboty, nedele

Zamestnanecké výhody, benefity

 • ponúkame ubytovanie na ubytovni,
 • strava v zariadení,
 • týždeň dovolenky naviac,
 • preplácanie nadčasov
 • príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, aj za nočnú prácu
 • 2x ročne odmeny
 • pravidelná valorizácia mzdy
 • preventívna zdravotná starostlivosť

Informácie o výberovom konaní
Štruktúrovaný životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, zasielajte na adresu zariadenia alebo e-mailom. Vo svojom životopise uveďte, že súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Domov dôchodcov pre účely sprostredkovania zamestnania podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení.

 • Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • ošetrovateľstvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Samostatnosť, bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, empatia, asertivita, flexibilita.
 • Prax v zariadení pre seniorov výhodou.


Kontakt
Kontaktná osoba: PhDr. Iveta Grznárová
Tel.: +421243339045

_______________________________________________________________________________________________

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

v zmysle § 84 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov a žiadame o jej zverejnenie na Vašom webovom sídle:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Mierová 46, 821 05 Bratislava
02/4329 2180, zsmierova.ba@gmail.com

Kategória a podkategória: učiteľ
učiteľ I. stupňa základnej školy, 100% úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a
typ školy v zmysle platnej právnej úpravy

Požadovaná prax:
nevyžaduje sa

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, úspešný uchádzač aj odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) a doklad o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

Iné súvisiace požiadavky:
pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky
nástup od 15.1.2020

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte na adresu základnej školy.