Komisia dopravy

Zasadnutie: 12.03.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba podpredsedu komisie dopravy
 3. Rokovací poriadok komisie dopravy
 4. Schválenie zásobníka komunikácií a chodníkov pre opravy 2019 a jeho dopĺňanie počas roka – ako podklad schvaľovaný v rozpočte (návrhy sú v textovej časti rozpočtu na stranách 12 a 16)
 5. Vytipovanie lokalít na operatívne vybudovanie parkovacích miest (nevyužité a zanedbané betónové plochy na sídliskách, vhodné na vybudovanie parkovacích miest)
 6. Rezidenčné garážové domy a parkoviská – vytipovanie lokalít pre prípravu projektovej dokumentácie
 7. Vytýčenie cieľov a agendy pre marcovú komisiu dopravy

PODNETY OBČANOV A POSLANCOV

 • ĎALELINOVÁ 1-9 Žiadosť o zakreslenie vodorovného dopravného značenia
 • PÁLENISKO Žiadosť o doplnenie zastávky MHD
 • KAŠTIEĽSKA (Prievoz) kontrola rýchlosti a obmedzenie tranzitu
 • OC HELIOS (Štrkovec) jazdenie po verejnej zeleni – zásobovanie trhoviska pri OC a v jeho okolí
 • NA PIESKU - MLYNSKÉ LUHY - EXNÁROVA riešenie dopravnej situácie, štúdáia systematického riešenia (VO Prievoz/Pošeň)
 • EXNÁROVA východ urbanistická štúdia - dopravné riešenie (Pošeň), ak nebudú podklady, presun najneskôr na marcovú Komisiu dopravy

* v prípade nedostatku času budú podnety občanov presunuté na najbližšiu komisiu dopravy