Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Zasadnutie: 15.05.2012

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XI. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 15.05.2012Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovaľov
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - doplnenie programu o "Prerokovanie petícií" o 18.00 h
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 4
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - program ako celok
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 5
Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy so Základnou umeleckou školou, Exnárova 6, BA v objekte prenajímateľa MŠ, Bancíkovej 2, BA z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 6
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RDS za rok 2011 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik      


Číslo hlasovania: 7
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie RŠK za rok 2011 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik      


Číslo hlasovania: 8
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Knižnica Ružinov za rok 2011 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 9
Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie DD za rok 2011 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 10
Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2011 - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


   Zdržali sa:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko    


   Nehlasovali:

Mgr. Ján Buocik Mgr. Viktória Jančošeková    


Číslo hlasovania: 11
Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa ... o zásadách hospodárenia s majetkom MČ a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 12
Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ../2012 zo dňa ..., o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Zdržali sa:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 13
Návrh VZN č. ../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 zo dňa 13. decembra 2011 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vl. MČ v BD na Vietnamskej 41 v BA, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch ... - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 14
Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 zo dňa 8. novembra 2011, ktorým sa upravujú podmienky predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov ... - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

 Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 15
Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č .../2012 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2003 zo dňa 16. decembra 2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 5/2008 ... - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

 Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková    


   Zdržali sa:

Ing. Peter Valko      


Číslo hlasovania: 16
Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika - pozmeňujúci Ing. Hrapko
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin
Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Daniela Šurinová  


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Mgr. Ján Buocik Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


Číslo hlasovania: 17
Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika - pôvodný + osvojený návrh PhDr. Guldan
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 18
Návrh na zapísanie pamätihodností do Zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodný + osvojený PhDr. Guldan
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Günther Furin      


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík  Jozef Ošlejšek    


Číslo hlasovania: 19
Návrh na zapísanie technických pamätihodností „Cvernovka“ do Zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov - vystúpenie obyvateľov MČ
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Günther Furin JUDr. Daniela Šurinová    


   Nehlasovali:

Mgr. Viktória Jančošeková      


Číslo hlasovania: 20
Návrh na zapísanie technických pamätihodností „Cvernovka“ do Zoznamu pamätihodností na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 10
Prítomní: 24


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Peter Valko  


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová  


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár Ing. Tatiana Tomášková    


Číslo hlasovania: 21
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa... o pamätihodnostiach Mestskej časti Bratislava - Ružinov - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 7
Prítomní: 23


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Ing. Martin Klementis  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Vladimír Sloboda
 Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko  


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Pavol Šmilňák  


Číslo hlasovania: 22
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - pôvodné
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

PhDr. Patrik Guldan      


Číslo hlasovania: 23
Prerokovanie petícií "Verejné parkovisko na Záhradníckej" - vystúpenie obyvateľa (p. Matúšek)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis  Robert Muller  Jozef Ošlejšek
Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko


   Nehlasovali:

Ing. Ľudmila Bílá PhDr. Patrik Guldan  Radovan Struhár  


Číslo hlasovania: 24
Verejné parkovisko na Záhradníckej - návrh PhDr. Guldan
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová  


Číslo hlasovania: 25
Rôzne - vystúpenie obyvateľa ( p. Javorský)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Nehlasovali:

JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 26
Rôzne - vystúpenie obyvateľa (p. Welter)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

 Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

PaedDr. Mária Barancová JUDr. Daniela Šurinová    


Číslo hlasovania: 27
Rôzne - vystúpenie (p. Matúšek)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 8
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis
 Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko  


   Zdržali sa:

JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Günther Furin Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas
Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener  Radovan Struhár


Číslo hlasovania: 28
Rôzne - Konanie voči poslancom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. - poslanec Ing. Valko (návrh Ing. Hrapko)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Ing. Pavol Šmilňák  


   Zdržali sa:

Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián
 Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

 Radovan Struhár      


Číslo hlasovania: 29
Rôzne - Konanie voči poslancom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. - poslanec Barkol (návrh Ing. Hrapko)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Martin Klementis  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Ľudmila Bílá Ing. Pavol Šmilňák  


   Zdržali sa:

Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián
 Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

 Radovan Struhár      


Číslo hlasovania: 30
Rôzne - Územný plán "Cvernovka" (návrh Ing. Hrapko)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá MUDr. Vladimír Ferjenčík
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Ján Junas  Robert Muller  Jozef Ošlejšek  Katarína Ševčíková


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin Ing. Michal Kocián Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Ing. Martin Klementis Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Peter Valko


Číslo hlasovania: 31
Rôzne - Harmonogram predpokladaných termínov na prípravu a realizáciu ÚPZ (návrh Ing. Hrapko)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Klementis Ing. Vladimír Sloboda Ing. Peter Valko  


Číslo hlasovania: 32
Rôzne - Osvetlenie sochy M.R.Štefánika (návrh Mgr. Jančošeková)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián  Robert Muller
 Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Vladimír Sloboda    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Klementis      


Číslo hlasovania: 33
Rôzne - Bývalý OD Ružinov - žiadosť o informáciu (návrh Mgr. Jančošeková)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
Ing. Michal Kocián  Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Valko    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 34
Rôzne - Výberové kkonanie na obsadenie riaditeľa RŠK (návrh Mgr. Jančošeková) pozmeňujúci Ing. Sloboda
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 9
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Peter Valko      


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková      


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin Ing. Ján Junas  Robert Muller
JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 35
Rôzne - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa RŠK (návrh Mgr. Jančošeková) pôvodný
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 7
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková  


   Proti:

Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Valko  


   Zdržali sa:

JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

MUDr. Vladimír Ferjenčík      


Číslo hlasovania: 36
Rôzne - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa RDS (návrh Mgr. Jančošeková) pozmeňujúci Ing. Sloboda
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 9
Proti: 10
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Peter Valko      


   Proti:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár Ing. Tatiana Tomášková    


   Zdržali sa:

Mgr. Ján Buocik Ing. Günther Furin Ing. Ján Junas  Robert Muller
JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 37
Rôzne - Výberové konanie na obsadenie riaditeľa RDS (návrh Mgr. Jančošeková) pôvodný
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas  Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová
 Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková  


   Proti:

MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Martin Klementis Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Valko


   Zdržali sa:

JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 38
Rôzne - Ovplyvňovanie výberu farebného riešenia fasád BD (návrh Ing. Tomášková)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová
Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Katarína Otčenášová  Radovan Struhár
Ing. Tatiana Tomášková      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan  Robert Muller Ing. Vladimír Sloboda  


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Valko    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Klementis      


Číslo hlasovania: 39
Rôzne - Návrh na začatie priestupkového konania (návrh PhDr. Guldan)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller Ing. Katarína Otčenášová Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár
 Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener  


Číslo hlasovania: 40
Rôzne - Správa o aktuálnej spotrebe energií (návrh Ošlejšek)
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:

PaedDr. Mária Barancová  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Mgr. Ján Buocik
MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Ing. Eulália Ižová Mgr. Viktória Jančošeková Ing. Ján Junas Ing. Martin Klementis
 Robert Muller  Jozef Ošlejšek Ing. Katarína Otčenášová Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda  Radovan Struhár  Katarína Ševčíková Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Zdržali sa:

Ing. Michal Kocián Ing. Pavol Šmilňák JUDr. Daniela Šurinová  


Číslo hlasovania: 41
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Ján Buocik MUDr. Vladimír Ferjenčík Ing. Günther Furin
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Ing. Eulália Ižová Ing. Martin Klementis
Ing. Katarína Otčenášová  Katarína Ševčíková Ing. Pavol Šmilňák Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Valko      


   Proti:

 Martin Barkol Mgr. Viktória Jančošeková  Jozef Ošlejšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda      


   Zdržali sa:

Ing. Ľudmila Bílá Ing. Ján Junas Ing. Michal Kocián  Robert Muller
JUDr. Daniela Šurinová      

Záznam zasadnutia