Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014) – KOVZ

predseda: Ing. Peter Hrapko
podpredseda: Ing. Michal Kocián
zapisovateľka: Silvia 
Valčeková, tel.: +421 2 48 284 171

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011