Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 21.05.2013

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola odovzdaných potvrdení o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok
  3. Rôzne