Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2010-2014)

Zasadnutie: 26.11.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie stanoviska právneho odboru k žiadosti o prešetrenie porušenia zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov doručenej na MÚ občanom Ľubomírom Tuchscherom
  3. Rôzne