Úradná tabuľa

15.10.2019

do 30.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Millenium invest s.r.o.

Značka: 102318646/2019

Prílohy:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,OFFICE Prístavná" - SO 09.1 Komunikácie, parkoviská a chodníky - k. ú. Nivy, nárožie ulíc Prístavná a Plynárenská v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7724/2019/9/MAM-186

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - ,,Nadstavba administratívnej budovy" - Liptovská ulica 2/A v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 14968/2019/3/KIL-181

Deň doručenia: 29.10.2019

Prílohy:

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - na líniovú stavbu - ,,Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065" - k. ú. Ružinov

Značka: SÚ/CS 11342/2019/7/LBR-179

Deň doručenia: 14.10.2019

Prílohy:

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.10.2019

do 30.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie na súbor stavieb - ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 01-06" - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 11755/2019/15/MAM-184

Deň doručenia: 29.10.2019

Prílohy:

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 16606/2019/LSU

lokalita: parc. č. 22205/2 v k. ú. Ružinov /ul. Astrová/

Prílohy:

14.10.2019

do 14.10.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 16597/2019/LSU

lokalita: parc. č. 9313/1 v k. ú. Nivy /ul. Súkennícka/

Prílohy:

11.10.2019

do 29.10.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby - Kaštielska 2, Bratislava - Ružinov - pôvodný účel časti stavby, nebytový priestor - predajňa svadobných šiat - nový účel časti stavby - nebytový priestor - PIZZA Domino‘s

Značka: SÚ/CS 14832/2019/2/JLI

Deň doručenia: 28.10.2019

Prílohy:

10.10.2019

do 11.11.2019

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: 28Ek/1282/2018

Prílohy:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PL Distributing s.r.o.

Značka: 102293476/2019

Prílohy:

10.10.2019

do 28.10.2019

Rozhodnutie - ruší a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Odôvodnenie - odstránenie reklamnej stavby ,,panel LOGOTYP a LED panel svietiaci" - Ružinovská ul. č. 40 v Bratislave - k. ú. Ružinov

Značka: č. OU-BA-OVBP2-2019/78949/VAM

Deň doručenia: 25.10.2019

Prílohy:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Global menu s.r.o.

Značka: 102293590/2019

Prílohy:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Indust Group s.r.o.

Značka: 102293648/2019

Prílohy:

10.10.2019

do 25.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Pavel Kvasnica

Značka: 102284191/2019

Prílohy:

9.10.2019

do 25.10.2019

Rozhodnutie - predlžuje lehotu na doplnenie podania do 30.12.2019 - skládka chemického odpadu CHZJD - na rozhraní k. ú. Ružinov a k. ú. Vrakuňa, Bratislava

Značka: č. 1632/8462/2016/27/SU/JG

Deň doručenia: 24.10.2019

Prílohy:

8.10.2019

do 24.10.2019

Oprava zrejmej chyby vo výrokovej časti stavebného povolenia č. SÚ/CS 4050/2019/4/AJA-28 zo dňa 12.03.2019 - Bytový dom Klincová, Bratislava - Ružinov

Značka: SÚ/CS 13997/2019/2/MSU

Deň doručenia: 23.10.2019

Prílohy:

8.10.2019

do 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - DDSec, s.r.o.

Značka: 102262338/2019

Prílohy:

8.10.2019

do 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Domus Art s.r.o.

Značka: 102261392/2019

Prílohy:

8.10.2019

do 08.10.2021

výrubové konanie

Značka: ZP CS 16327/2019/LSU

lokalita: parc. č. 1702/1 v k. ú. Ružinov /ul. Strojnícka/

Prílohy: