Územný plán zóny Ostredky

  • Oznámenie o začatí obstarávania - prípravné práce, zo dňa 27. 10. 2014
  • Oznámenie o zmene hraníc riešeného územia, zo dňa 09. 02. 2015
  • Vymedzenie riešeného územia
  • Prieskumy a rozbory
  • Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania, zo dňa 26. 05. 2016
  • Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere č. SU/CS 4262/2016/16/ZST-24 zo dňa 23. 08. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 10. 2016, v území "Ostredky" vymedzenom komunikáciami: zo severu Trnavskou cestou, zo severovýchodu Vrakunsku cestou, z juhu Ružinovskou ulicou, zo západu Tomášikovou ulicou a ulicou Maximiliána Hella