Územny plán zóny Trnávka - stred

Verejné zhromaždenia sa konali 11.12.2007 a 15.4.2008

Zadanie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Ružinov, Uznesením č. 254/XXI/2008 zo dňa 28.10.2008.

Celkovo boli vypracované a prerokované tieto návrhy územného plánu zóny:

  • (pôvodný) návrh, 04.2009  -  nebol schválený
  • upravený návrh, 06.2010  -  na rokovaní MZ dňa 6.7..2010 nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
  • výsledný návrh, 10.2012   -  prerokovaný a dorokovaný v období 01- 06.2013

                                                     (verejné prerokovania dňa 30.1.2013)

  • upravený výsledný návrh  09.2013 – bol posúdený v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky stanoviskom č. V/2014/00258-11/HOM z 07.05.2014. Požiadavka z tohto posúdenia bola zapracovaná do „upraveného výsledného návrhu 06.2014“.
  • upravený výsledný návrh  06.2014 – bol dňa 17.02.2015 schválený uzneseniami MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov č.22/III/2015 a č.23/III/2015.


Verejné prerokovanie výsledného návrhu Územného plánu zóny Trnávka-stred z dňa 30.1.2013


Na verejnom prerokovaní boli prediskutované viaceré aktuálne otázky týkajúce sa riešeného územia územného plánu zóny. Aj na základe tejto diskusie zaslali obyvatelia Trnávky a vlastnící pozemkov písomné pripomienky, ktoré sa v priebehu roka 2013 vyhodnotili spolu s pripomienkami dotknutých orgánov a zapracovali do výsledného návrhu.