Zariadenia pre seniorov

Zariadenia pre seniorov poskytujú sociálnu službu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo 
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov, napríklad sociálny problém, bytový problém a podobne 

Počet voľných miest v zariadeniach pre seniorov zriadených MČ Bratislava - Ružinov k 31. marcu 2020 - 0.

 

Zariadenia pre seniorov zriadené MČ Bratislava - Ružinov 

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
Ružinovský domov seniorov, Pivoňková 2, 821 09 Bratislava

Telefón:
+421 2 534 158 76 (recepcia)
+421 2 534 110 66
 Web: www.rdssklenarova.sk

 

Domov dôchodcov Pažítková 2, 821 01 Bratislava - Ružinov
Telefón: + 421 2 433 390 45
Web: www.ddpazitkova.sk


Priemerné ekonomické oprávnené náklady za rok 2017

Neverejné zariadenia pre seniorov 
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu pôsobnosti obce u neverejného poskytovateľa, doručí na miestny úrad písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Žiadosť má obsahovať :

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  • názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba vybrala,
  • druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.

V prípade záujmu občana o zabezpečenie a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení je nutné kontaktovať Kanceláriu prvého kontaktu na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave. 

Dôležité kontakty
Tlačivá