Kontakty

Stavebný úrad

JUDr. Klaudia Dianišková

Pozícia: vedúca Stavebného úradu
Telefón: +421 2 48284270
Email:
Miestnosť: A104

Eva Spiritzová

Pozícia: sekretariát
Telefón: +421 2 48284307
Email:
Miestnosť: A104a

Mgr. Katarína Janovická

Pozícia: sekretariát
Telefón: +421 2 48284307
Email:
Miestnosť: A104a

Mgr. Gabriel Mészáros

Pozícia: kancelária 1. kontaktu - stavebný úrad
Telefón: +421 2 48284453
Email:
Miestnosť: 33

Martina Řezníčková

Telefón: +421 2 48284506
Email:
Miestnosť: A101

Ing. Helena Bandžáková

Telefón: +421 2 48284506
Email:
Miestnosť: A101

Ing. Michal Méry

Telefón: +421 2 48284425
Email:
Miestnosť: A102

Ing. Soňa Parobeková

Telefón: +421 2 48284500
Email:
Miestnosť: A102

Ing. Martina Brnová

Telefón: +421 2 48284175
Email:
Miestnosť: A102

Ing. Jana Hladná

Telefón: +421 2 48284501
Email:
Miestnosť: A103

Ing. Mária Uhlířová

Telefón: +421 2 48284501
Email:
Miestnosť: A103

Ing. Hedviga Šťastná

Pozícia: referent
Telefón: +421 2 48284174
Email:
Miestnosť: A103

Ing. Lucia Kilianová

Telefón: +421 2 48284301
Email:
Miestnosť: A105

Ing. Mária Myslíková

Telefón: +421 2 48284301
Email:
Miestnosť: A105

Alena Borbelyová

Email:
Miestnosť: A105a

Veronika Tvarusková

Email:
Miestnosť: A105a

Ing. Miriam Šuleková

Telefón: +421 2 48284426
Email:
Miestnosť: A106

Ing. arch. Jaroslav Kučera

Telefón: +421 2 48284511
Email:
Miestnosť: A107

Ing. Martin Guldan, PhD.

Telefón: +421 2 48284511
Email:
Miestnosť: A107

Ing. arch. Lýdia Branišová

Telefón: +421 2 48284107
Email:
Miestnosť: A107

Ing. Zdenka Somogyiová

Telefón: +421 2 48284271
Email:
Miestnosť: A108

Ing. Judita Lišková

Telefón: +421 2 48284271
Email:
Miestnosť: A108

JUDr. Peter Barto

Telefón: +421 2 48284330
Email:
Miestnosť: A01a

Jarmila Uharčeková

Telefón: +421 2 48284371
Email:
Miestnosť: A2

Mária Kotmanová

Telefón: +421 2 48284371
Email:
Miestnosť: A2

Petra Oberle

Email:
Miestnosť: A17

Ing. Babeta Dmitrieva

Email:
Miestnosť: A17

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Telefón: +421 2 48284275
Email:
Miestnosť: A15

Branislav Hudec

Telefón: +421 2 48284275
Email:
Miestnosť: A15

Informácie

Rozhodovacia činnosť vrátane ukladania pokút.
Pri prenesenom výkone štátnej stavebnej správy podľa 1. časti oddielu 7 až 8 a 2. časti zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebný úrad:
- vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32- § 39 stavebného zákona :
a) rozhodnutie o umiestnení stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme),
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere,
- povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebnéhozákona,
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona,
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (t. j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 60 - § 66 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona, povoľuje zmenu
stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona,
- rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona,
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona,
- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 80 - § 82 stavebného zákona a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,
- povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činností podľa § 85 stavebného zákona,
- nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona,
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa § 87 stavebného zákona,
- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav podľa § 88 stavebného zákona,
- dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona,
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona,
- nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona,
- poverení zamestnanci stavebného úradu vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa § 98 stavebného zákona,
- rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona,
- prejednáva priestupky fyzických osôb a ukladá sankcie podľa § 105 stavebného zákona,
- prejednáva správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 106 stavebného zákona,
- vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim podľa § 108 až § 115 stavebného zákona,
- rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 106 stavebného zákona, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo,
- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona,
- zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení
vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a 132 stavebného zákona,
- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,
- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona, 
 
Pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku rozvoja bývania podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zabezpečuje ucelenú agendu na úseku rozvoja bývania overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania (§11 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania) 
- preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory (§11 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania) 
- vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí podľa §11 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
- predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania (§11 ods. 7 zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania) 
- poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátnehofondu rozvoja bývania
- vedie evidenciu podaných žiadostí
- kontroluje a overuje faktúry za vykonané práce
- kontroluje plnenie zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- vykonáva prieskum nákladovosti stavieb realizovaných pomocou podpory štátu zabezpečuje agendu osobitných programov rozvoja bývania (mladé rodiny, neprispôsobiví občania, telesne ťažko postihnutí občania a pod.) ktorý zahŕňa: prieskum a zhodnotenie potreby v jednotlivých programoch (tvorba databázy) zabezpečovanie koordinácie jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na realizácii osobitných programov bývania (štát, obec, občan) kontrolu postupu prác na týchto stavbách a kontrolu účelového použitia štátnych prostriedkov 
 
Pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
- rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
- povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku, 
- rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 právneho poriadku,
 
Ďalej : 
- vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, 
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, 
- vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom,
- v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybavuje žiadosti o informácie právnických a fyzických osôb, 
- vypracováva rozhodnutia o udelení súpisných a orientačných čísiel na stavby, 
- vypracováva potvrdenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel na stavby.