Kontakty

Oddelenie súpisných čísiel, štátny fond rozvoja bývania, priestupkových konaní a konaní o správnych deliktoch

Ing. Helena Bandžáková

Telefón: +421 2 48284506
Email:
Miestnosť: A101

Jarmila Uharčeková

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284371
Email:
Miestnosť: A112

Mária Kotmanová

Telefón: +421 2 48284371
Email:
Miestnosť: A112

JUDr. Peter Barto

Telefón: +421 2 48284113
Email:
Miestnosť: A111

Petra Oberle

Telefón: +421 2 48284517
Email:
Miestnosť: A113

Ing. Eva Bellová

Telefón: +421 2 48284517
Email:
Miestnosť: A113

Informácie

 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory (zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov)
 • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania (zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov)
 • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • vedie evidenciu podaných žiadostí
 • kontroluje a overuje faktúry za vykonané práce
 • kontroluje plnenie zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • vypracováva rozhodnutia o udelení súpisných a orientačných čísiel na stavby
 • vypracováva potvrdenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel na stavby
 • prejednáva priestupky fyzických osôb a ukladá sankcie podľa § 105 stavebného zákona
 • prejednáva správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie