Kontakty

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Lucia Kilianová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284301
Email:
Miestnosť: A105

Ing. Michal Méry

Telefón: +421 2 48284425
Email:
Miestnosť: A102

Ing. Martina Brnová

Telefón: +421 2 48284175
Email:
Miestnosť: A102

Ing. Jana Hladná

Telefón: +421 2 48284511
Email:
Miestnosť: A107

Ing. Mária Uhlířová

Telefón: +421 2 48284107
Email:
Miestnosť: A116

Ing. Hedviga Šťastná

Pozícia: referent
Telefón: +421 2 48284174
Email:
Miestnosť: A103

Ing. Mária Myslíková

Telefón: +421 2 48284516
Email:
Miestnosť: A106

Ing. Miriam Šuleková

Telefón: +421 2 48284426
Email:
Miestnosť: A110

Ing. arch. Jaroslav Kučera

Telefón: +421 2 48284511
Email:
Miestnosť: A107

Ing. Martin Guldan, PhD.

Telefón: +421 2 48284501
Email:
Miestnosť: A103

Ing. arch. Lýdia Branišová

Telefón: +421 2 48284107
Email:
Miestnosť: A116

Ing. Zdenka Somogyiová

Telefón: +421 2 48284108
Email:
Miestnosť: A108

Ing. Judita Lišková

Telefón: +421 2 48284271
Email:
Miestnosť: A108

Informácie

 • vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 - § 39 stavebného zákona:

a) rozhodnutie o umiestnení stavby
b) rozhodnutie o využití územia
c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme)
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere

 • povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného zákona
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (t. j. prístavby, nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 60 - § 66 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona, povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona
 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona,
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 80 - § 82 stavebného zákona a vykonáva kolaudáciu dokončených terénnych úprav, vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu prevádzky podľa § 84 stavebného zákona,
 • povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činnosti podľa § 85 stavebného zákona
 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách podľa § 87 stavebného zákona
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav podľa § 88 stavebného zákona
 • dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona
 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona
 • nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona, poverení zamestnanci stavebného úradu vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa § 98 stavebného zákona
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona
 • vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim podľa § 108 až § 115 stavebného zákona
 • rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 106 stavebného zákona, ak sa v určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona,
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného zákona
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 správneho poriadku
 • vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov