Kontakty

Odbor školstva, kultúry a športu

Mgr. Ľuboslava Vasilová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284413
Email:
Miestnosť: 318

Informácie

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • plní úlohy vyplývajúce z prípravy návrhov všeobecne záväzných nariadení na určenie školských obvodov a výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, všeobecne záväzného nariadenia k zriaďovaniu a rušeniu škôl a školských zariadení,
 • spracováva a poskytuje informácie na úseku školstva orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • zabezpečuje štatistické zisťovanie na úseku školstva a ich spracovanie,
 • poskytuje odborné a poradenské činnosti školám a školským zariadeniam  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • poskytuje súčinnosť pri zabezpečení právneho poradenstva riaditeľom,
 • odborne posudzuje školské vzdelávacie programy v materských a v základných školách, ak si ich zriaďovateľ vyžiada od riaditeľa školy na schválenie,
 • hodnotí riaditeľov materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť,
 • vedie register detí a žiakov (spracovanie RIS) a na vyžiadanie zabezpečuje jeho poskytnutie krajskému školskému úradu ako orgánu štátnej správy v školstve,
 • pripravuje podklady na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti,
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov, ktoré sa týkajú neprijatia detí do materských škôl,
 • poskytuje odbornú súčinnosť pri komplexnej starostlivosti o nadané a talentované deti a mládež v školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť,
 • spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Krajským školským úradom v Bratislave pri spracovaní rozborov, prehľadov, štatistických hlásení, výkazov a iných požadovaných podkladov,
 • odborne zabezpečuje aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce,  pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti základných škôl, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola,

 • plní ďalšie činnosti v zmysle štatútu a platných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania,
 • plní ďalšie činnosti vyplývajúce z plnenia povinností vedúceho zamestnanca mestskej časti