Kontakty

Školský úrad

Mgr. Viera Kováčová

Pozícia: vedúca Školského úradu
Telefón: +421 2 48284161
Email:
Miestnosť: 312A

Mgr. Janka Lukáčová

Telefón: +421 2 48284155
Email:
Miestnosť: 312

Informácie

  • odborne zabezpečuje činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom, a to najmä v oblastiach:

a)    výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom,
b)     prípravy komplexnej agendy pri konštituovaní rád škôl,

  • odborne zabezpečuje činnosti pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou výkonu kontroly, ktorá patrí podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom,
  • zabezpečuje odbornú a poradenskú pomoc školám v oblasti inklúzie a integrácie,
  • rieši podnety a sťažností v súlade s platnou legislatívou,
  • odborne zabezpečuje činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom        
  • pripravuje podklady k štatistickým zisťovaniam na úseku školstva, zabezpečuje  spracovanie a administráciu podkladov k asistentom učiteľa,
  • vykonáva ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách,
  • vykonáva odborné posúdenia školských vzdelávacích programov materských a základných škôl, ak si ich zriaďovateľ vyžiada od riaditeľa školy na schválenie.