Kontakty

Oddelenie metodiky škôl a školských zariadení

Mgr. Ivana Ernstová

Telefón: +421 2 48284308
Email:
Miestnosť: 310

Beata Tomášová

Pozícia: referent
Telefón: +421 2 48284309
Email:
Miestnosť: 310

Informácie

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • kontroluje dodržiavania všeobecne záväzných predpisov v školských jedálňach; 
 • v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • poskytuje súčinnosť pri príprave POP pre riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • poskytuje súčinnosť pri riešení podnetov a sťažností v súlade s platnou legislatívou,
 • poskytuje spoluprácu pri príprave agendy pri konštituovaní rád škôl,
 • vykonáva prípravu a organizáciu zápisu detí do základnej a materskej školy;
 • pripravuje podklady k návrhom všeobecne záväzných nariadení na určenie výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania,
 • vykonáva zabezpečovanie štatistických zisťovaní na úseku školstva a ich spracovanie,
 • zabezpečuje spracovanie hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch základných a materských škôl a ich predloženie miestnemu zastupiteľstvu,
 • vedie evidenciu záznamov z hygienických previerok škôl a školských zariadení a sledovanie plnenia odstraňovania nedostatkov z nich vyplývajúcich,
 • vedie evidenciu školských úrazov, kontrolu podkladov na odškodňovanie úrazov.    

 

Granty, kultúra a šport

 • zabezpečuje organizovanie a zabezpečenie tradičných podujatí mestskej časti – oceňovanie najlepších pedagógov a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • vykonáva koordináciu podujatí pre školy,
 • pripravuje, spracováva, zúčtováva a kontroluje granty a grantové programy,
 • spolupracuje s kultúrnymi zariadeniami mestskej časti ( Cultus Ružinov,a.s., atď.),
 • vedie evidenciu verejných kultúrnych a športových podujatí, súčinnosť pri vydávaní rozhodnutí o zákaze podujatia,
 • spolupracuje na príprave podujatí celomestského rozsahu – zabezpečovanie činností, stanovísk a vyjadrení iných/dotknutých právnických osôb,
 • kontroluje čerpania finančných prostriedkov v oblasti kultúry,
 • kontroluje objednávky, platobné príkazy, likvidačné listy v oblasti kultúry,
 • vykonáva kompletné organizačné, personálne, finančné a materiálne zabezpečenie podujatí v oblasti kultúry (MDD, oslavy a výročia, Deň učiteľov, oceňovanie občanov, atď.),
 • zabezpečuje správu finančných prostriedkov pre jubilantov – seniori, RDS, jednota dôchodcov, príležitostné zabezpečenie kytíc a vencov a iné,
 • vedie evidenciu pamiatok a pamätihodností  mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • vedie evidenciu v súvislosti s pomenovaním nových ulíc, premenovaním ulíc,
 • uskutočňuje výkon správy položky na zabezpečenie finančných prostriedkov pre TVR a RE,
 • prijíma podnety a sťažností v súvislosti s činnosťou TVR a RE.