Kontakty

Oddelenie správy škôl a školských zariadení

Daniela Kralovičová

Pozícia: Mzdy a personalistika materských škôl
Telefón: +421 2 48284460
Email:
Miestnosť: 309

Jela Jenner

Pozícia: Mzdy a personalistika materských škôl
Telefón: +421 2 48284460
Email:
Miestnosť: 309

Silvia Adamátová

Pozícia: Mzdy a personalistika materských škôl
Telefón: +421 2 48284401
Email:
Miestnosť: 314

Informácie

Na úseku personalistiky a miezd

 • zabezpečuje spracovávanie mzdovej agendy v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov,
 • posudzuje spĺňanie kvalifikačných požiadaviek vzdelania pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
 • vykonáva zaraďovanie zamestnancov materských škôl a školských zariadení (ďalej len zamestnancov) do príslušných platových tried a stupňov,
 • poskytuje metodickú a poradenskú činnosť v problematike personalistiky vedúcim zamestnancom materských škôl, školských zariadení a riaditeľom základných škôl,
 • zabezpečuje prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty zamestnancov, rozhodnutia o plate riaditeľov základných škôl, materských škôl a školských zariadení,
 • spracováva agendu dohôd o prácach vykonávaných v mimopracovnom pomere  a pracovného pomeru na kratší pracovný čas v materských školách a školských zariadeniach,
 • eviduje zamestnancov na materskej dovolenke, poberateľov starobného, vdovského a invalidného dôchodku, zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • vykonáva a  zodpovedá za správu registratúry v rámci vykonávanej agendy,
 • vedie evidenciu a vypracováva návrhy na udeľovanie odmien a podklady na stravné lístky zo mzdového a sociálneho fondu v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy,
 • spracováva podklady pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • likviduje príjmy zamestnancov, náhrady príjmu pri práceneschopnosti, vykonáva exekučné zrážky,
 • spracúva personálne a mzdové podklady v programe VEMA,
 • vypracúva podklady pre Sociálnu poisťovňu na vyplácanie nemocenských dávok  a peňažnej pomoci v materstve,
 • vypracúva a zasiela evidenčné listy dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne,
 • vybavuje písomnosti týkajúce sa zárobku, dane z príjmov a zrážok z platu,
 • zabezpečuje výplatu príspevkov zo sociálneho fondu,
 • zodpovedá za včasné vyhotovenie výplatných lístkov a poukázanie peňažných prostriedkov na osobné účty zamestnancov, ako aj za platobné a zúčtovacie vzťahy k pobočkám zdravotných poisťovní  a Sociálnej poisťovni,
 • na základe poverenia miestneho kontrolóra mestskej časti vykonáva kontrolu  zameranú na správnosť spracovávania miezd v základných školách,
 • spracováva štatistické výkazy,
 • na základe poverenia miestneho kontrolóra mestskej časti vykonáva kontrolu  zameranú na personálnu prácu v základných školách.