Územny plán zóny Trnávka, Krajná - Bočná

Zadanie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Ružinov, Uznesením č. 465/XXXVI/2010 zo dňa 18.05.2010.

Priebeh prerokovávania  návrhu územného plánu zóny:

  • prvý návrh 07.2010 (ver. prerokovanie 08.09.2010, stanovisko hl. mesta  19.11.2010)
  • čistopis upraveného zadania (uznesenie MZ č.201/XII/2012, stanovisko hl. m.  18.06.2012)
  • doplnenie uprav. návrhu 11.2012 (stanovisko hl. mesta  17.07.2013)
  • dorokovania s vlastníkmi parciel v bloku XII:   14.03.2012 a 04.09.2013
  • výsledné znenie upraveného návrhu 11.2013 (podľa vyhodnotenia. pripomienok z 05.09.2013)
  • územný plán zóny schválený 24.6. 2014 miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 465/XXVIII/2014 a následne jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 39/2014, ktoré bolo schválené miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 466/XXVIII/2014  
Súbory na stiahnutie