Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 13.06.2016 o 16:00

Program

1. Rokovací poriadok komisie.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.
2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016.
3. Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava – Ružinov v objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor.
4. Asanácia stavby Dom smútku – cintorín Prievoz.
5. Návrh na prevod pozemkov pod garážami pozemky parc. č. 15228/2, 15228/3, 15228/4, 15228/5, 15228/6 k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa vo dvore časti bytového domu Na paši 13, 15 – Prešovská 49 do vlastníctva majiteľov garáží.

C. Investičné zámery
1. Projekt pre územné rozhodnutie „Rodinné domy Kľukatá".
2. Architektonická štúdia „Nadstavba polyfunkčnej budovy firmy Quiltex Bratislava".
3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Nadstavba pohostinstva Inka".

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:30 hod
• Body v časti B. od 16:30 do 18:10 hod
• Body v časti C. od 18:10 hod