Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.08.2015

Program

 1. Kontrola plnenia uznesení.

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón.
 2. ÚPN – Z Pošeň – sever, List Hl. mesta SR Bratislavy – odpoveď na žiadosť o súhlas s obstarávaním.
 3. ÚPN – Z Pošeň – juh, List Hl. mesta SR Bratislavy – odpoveď na žiadosť o súhlas s obstarávaním.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Informácia stavebného úradu k bodom D.1.2., D.2.2. a D.2.3. zo zasadnutia komisie konanej dňa 06.07.2015

C. Investičné zámery

 1. Prestavba objektu skladu na bytový dom s polyfunkciou, Metodova ul., Bratislava.
 2. Informatívny materiál: parkovacie miesta pre firmu PROTEA s.r.o., Azalkova ul.
 3. Novostavba: Bytový dom Klincová ul. Prizvaní: projektant a investor.

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

 1. Polyfunkčný objekt, Ivánska cesta 4. Prizvaný pán Polakovič.

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Ideové námety na spracovanie VZN - Guldan

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

 • Bod 1.                              od 16:00 do 16:30 hod
 • Body v časti A.                od 16:30 do 17:30 hod
 • Body v časti B.                od 17:30 do 18:00 hod
 • Body v časti C.                od 18:00 do 19:30 hod
 • Body v časti D.                od 19:30 hod
 • Body v časti E.
 • Body v časti F.