Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.05.2015

Program

A. Podnety
A.1 Podnety od občanov

 1. Obmedzenie parkovania v medzibloku Azovská ul. č. 2 – Niťová ul. č. 1.
 2. Oprava a vybudovanie nových chodníkov v rámci mestskej časti, konkrétne vybudovanie nového chodníka medzi Zálužickou ul. a budovou VD Úsvit a na samotnej Zálužickej ulici.
 3. Výstavba polyfunkčného objektu „SOFORA" na križovatke Záhradnícka – Svätoplukova – Kvačalova – pripomienky a námietky ku stavbe.
 4. Zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Oravská - Košická 10 až 18- Tekovská nová 3 až 7 a Tekovská stará 2 až 6 podzemnú garáž na mieste detského ihriska.
 5. Zámer výstavby parkoviska v južnej časti vnútrobloku ulíc Trenčianska, Spišská, Liptovská..

A.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Rokovací poriadok Komisie ÚPŽP a D
 2. Objekt Residence Tower

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

D. Investičné zámery

 1. Urbanistická štúdia Bajkalská – areály spoločnosti Reality Development a.s.: ozrejmenie stavu v súvislosti s už vydanými vyjadreniami mestskej časti (informovanie komisie).
 2. Investičný zámer výstavby novostavby bytového domu na Šumavskej ulici č. 35, názov stavby „Bytový dom na Šumavskej ul.".
 3. Investičný zámer výstavby novostavby bytového domu na Liptovskej ul. č. 40, názov stavby „Bytový dom LPTV".
 4. Investičný zámer - zastavovacia štúdia rodinných domov v lokalite Na piesku, názov stavby „Rodinné domy Na piesku, Bratislava – Ružinov".

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

 1. Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia.
 2. Informácia zo zasadnutia Miestnej rady.

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Pokračovanie komisie konanej 11.5.2015