Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 23.07.2020 – 23.07.2022
Značka: ZP/CS 11096/2020/MAL
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 3867/52 v k. ú. Nivy
Prílohy: