Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 21.05.2020 – 21.05.2022
Značka: ZP/CS 8786/2020/MAL
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 9392/25 v k. ú. Nivy (ul. Gemerská)
Prílohy: