Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 12.02.2020 – 12.02.2022
Značka: ZP/CS 5681/2020/REM
Popis: Výrub - Drieňová 11/A parc. č. 15288/56 KN-C k. ú. Ružinov
Prílohy: