Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Administratívna budova Strojnícka 8, 2. poschodie nebytový priestor č. 205" - zmena účelu užívania stavby - nebytový priestor sa mení na byt

Zverejnené: 19.11.2019 – 5.12.2019
Značka: SÚ/CS 15376/2019/3/LBR
Popis: Deň doručenia: 04.12.2019