OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania - ,,Administratívna budova Strojnícka 8, 2. poschodie nebytový priestor č. 205" - zmena účelu užívania stavby - nebytový priestor sa mení na byt

Published: 19.11.2019 – 5.12.2019
Mark: SÚ/CS 15376/2019/3/LBR