Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 15.04.2019 – 31.03.2020
Značka: ZP CS 7274/2019/ZPA
Popis: Vo veci žiadosti mestskej časti Bratislava-Ružinov o vydanie súhlasu na výrub topoľa rastúceho v predzáhradke na Meteorovej 5 - 7 bol Okresným úradom Bratislava určený správny orgán mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv.Františka 8, 842 62 Bratislava. Tento úrad začne konanie a zverejní na svojej stránke rozhodnutie (súhlas na výrub alebo zamietnutie). Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že strom bol zasadený nad podzemnými inžinierskymi sieťami.