Detské jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Detské jasle, Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava
Zariadenie detských jaslí nemá právnu subjektivitu a je organizačnou jednotkou Miestneho úradu MČ BA-Ružinov a začlenené pod odbor sociálnych vecí.

Podmienky prijatia:
V rámci školského roka deti sú prijímané do detských jaslí k 1. septembru kalendárneho roka. Zákonný zástupca požiada o poskytnutie sociálnej služby v detských jasliach formou písomnej žiadosti. Zápis sa realizuje v pracovných dňoch od 02.05. do 10.05. daného kalendárneho roku od 9.00 hod - 15.00 h. v priestoroch detských jasieľ.

Čo potrebujete:

 1. Pri záujme o poskytnutie sociálnej služby v detských jasliach:
  • Písomná žiadosť o poskytnutie sociálnej služby pre Vaše dieťa
  • Potvrdenie zamestnávateľa matky, otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, prípadne štúdiu alebo evidencie na úrade práce
 2. Pri nástupe do detských jaslí:
  • Evidenčný list dieťaťa v jasliach
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa , ktorý potvrdzuje odborný lekár (detský pediater)
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve pred prvým vstupom dieťaťa do zariadenia v zmysle zákona č. 355/2007, ktorý vydáva odborný lekár (detský pediater)


U koho vybavíte:
Ing. Viera Kopáčová - vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
adresa: Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava
telefón: +421 2 555 772 89 alebo +421 901 725 930
e-mail: jasle@ruzinov.sk

Detské jasle majú tri oddelenia :
I. oddelenie kapacita – 15 detí – vek od 18 mesiacov do 24 mesiacov
II. oddelenie kapacita – 20 detí – vek od 24 mesiacov do 30 mesiacov
III. oddelenie kapacita – 20 detí – vek od 30 mesiacov do 36 mesiacov
Na každom oddelení pracujú 3 opatrovateľky s výbornými pedagogickými a psychologickými vedomosťami a zručnosťami.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú :

 1. bežné úkony starostlivosti o dieťa
 2. stravovanie
 3. výchova

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným, kvalifikovaným personálom opatrovateliek, ktoré výchovno-opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa.
Detské jasle sú v prevádzke počas pracovných dní od 6:30 do 17:00 hod.
Cieľom detských jaslí je zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj dieťaťa v súlade s jeho vekovými možnosťami a osobitosťami . Deti zásluhou odborných pracovníčok získavajú mnohé cenné vedomosti a zážitky, upevňujú si zmysel pre život v kolektíve, učia sa prispôsobiť ostatným deťom, učia sa k samostatnosti vo výkonoch sebaobsluhy, osvojujú si hygienické a spoločenské návyky. Deti sa stávajú priebojnejšími a ľahšie si uplatňujú svoje práva medzi sebou. Zvykajú si na pravidelný denný režim, ktorý je potrebný na ich zdravý telesný a psychický vývoj.

Ciele výchovnej činnosti detí :

 1. Rozvoj a podpora zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa ako jedinečnej individuality
 2. Sociálna návyky: ako sa správať v kolektíve, schopnosť vytvoriť si v ňom svoje miesto, ako vytvárať sociálne väzby
 3. Hygienické návyky: osvojovanie si základných hygienických návykov
 4. Stravovacie návyky: podpora pri osvojovaní si stravovacích návykov, samostatné pitie a jedenie, výchova k stolovaniu a k zdravému spôsobu stravovania
 5. Jazyková podpora: rozvoj reči, rozširovanie slovnej zásoby formou pesničiek, rýmovačiek a riekaniek
 6. Rozvoj jemnej motoriky a kreativity : maľovanie , kreslenie, vymaľovávanie, lepenie, strihanie
 7. Podpora kreativity: hudobná výchova, spievanie pesničiek, koordinácia pohybov tela a hudby pomocou tanca, používanie hudobných nástrojov
 8. Rozvoj myslenia: hry prislúchajúce k veku dieťaťa, priraďovanie tvarov a farieb k predmetom
 9. Podpora koordinácie tela a jeho motoriky: prechádzky, cvičenie, podpora pri samostatnej chôdzi, pohybové hry

Všetky činnosti sa realizujú s prihliadnutím k veku a schopnostiam dieťaťa.
Každé oddelenie má vypracovaný plán výchovných úloh na jednotlivé mesiace s prihliadnutím na vekovú skupinu. Odpis mesačného výchovného plánu je prístupný rodičom v prijímacej miestnosti, aby boli informovaní o výchovných úlohách, ktoré môžu so svojimi deťmi plniť aj doma.

Strava je pripravovaná vo vlastnej kuchyni, pričom jedálny lístok je zostavovaný podľa výživových noriem pre vek do 6 rokov.

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenia

 • suma 250,00 Eur na jedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť
 • suma 1,50 Eur za stravu za jeden deň
 • poplatok vo výške 100 % príslušnej mesačnej úhrady aj v prípade neprítomnosti dieťaťa po celý kalendárny mesiac

 
VZN MČ BA-Ružinov o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa VZN 8/2019, VZN 25/2018, VZN 21/217♦ FOTOGALÉRIA ♦