Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - prerušuje konanie vo veci vydania územného rozhodnutia stavby: „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" (ďalej len „stavba") - Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave

Zverejnené: 8.07.2019 – 24.07.2019
Značka: SÚ/CS 7956/2019/47/KIL
Popis: Deň doručenia: 23.07.2019