OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie - prerušuje konanie vo veci vydania územného rozhodnutia stavby: „BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry" (ďalej len „stavba") - Košická, Svätoplukova, Páričkova

Published: 8.07.2019 – 24.07.2019
Mark: SÚ/CS 7956/2019/47/KIL